Categorie archief: Inspiratie

Inspirerende filmpjes over ADD en ADHD

Een positieve kijk op ADD en ADHD

Met onderstaande inspirerende filmpjes hoop ik dat je je wat minder zult richten op de negatieve kanten van ADD en ADHD zoals die vooralsnog vaak benoemd worden. Het zal je goed doen wanneer je je realiseert dat je brein bijzonder is. Het is afwijkend waardoor je juist grote dingen kan bereiken die voor de grote massa onmogelijk lijken. Wij zijn niet gemaakt om stil te zitten, ons lang te concentreren en  te laten programmeren door de meerderheid.

 

John Loporto

Eigenschappen van ADD en ADHD zijn volgens John Loporto goed te verklaren. Bekijk hieronder zijn video:

John Loporto, schrijver van “The Davinci Method” – Officiële video (TIP!)

Meer over John Loporto en zijn super inspirerende boek “The Davinci Method” vind je via onderstaande link. Dit boek zou gewoon iedereen met ADD en ADHD gelezen moeten hebben!

> John Loporto en zijn SUPER inspirerende boek “The Davinci Method”

 

Rethink ADD / ADHD – Your are genius

 

Grant Rant: ADHD & ADD Big Pharma Drugging Our Children

 

Neuroscience and ADD in Gifted Children

Interessant gesprek waarin, de vaak aanwezige talenten van kinderen met ADD en ADHD, uitgelicht en besproken worden.

 

Meer interessante filmpjes

Meer inspirerende en vooral zeer interessante filmpjes, met name over de kracht van ons brein, vindt je onder het kopje “filmpjes over de kracht van ons brein

Op het blog van ADD kenmerken  vind je nog meer inspirerende en informatieve filmpjes. Zeker de moeite waard om een kijkje te nemen!

John Loporto – The Davinci Method (super inspirerende video!)

Inspiratiebron John Loporto – Schrijver van “The Davinci Method”

Thedavinci method ADD ADHD boek

Een boek dat iedereen met ADD of ADHD zou moeten lezen!

Onderstaand filmpje is gemaakt door John Loporto, oprichter van “The Wayseer Manifesto” en schrijver van het fantastische boek “The Davinci Method“. Loporto is een grote inspiratiebron geweest voor mij om te beginnen met de website ADD kenmerken.

Al jaren had ik zo mijn eigen opvattingen over ADD en ADHD en wilde hier al langere tijd iets meedoen. Toen ik Loporto’s boek had gelezen was ik om. Wat gaf dit me voor het eerst het gevoel echt begrepen te worden!  Zijn benadering deed me mijn ogen openen. Vanaf dat moment wist ik dat ik een website wilde opzetten die vooral de positieve kanten van ADD en ADHD benadrukt en die tips en adviezen geeft om ook daadwerkelijk in je kracht te kunnen staan. Ik had geen reden meer het langer uit te stellen.

Iedereen met de diagnose ADD of ADHD of die zich hierin herkent raad ik aan zijn boek te lezen. Het is wel in het Engels geschreven, dus houdt daar rekening mee.

Misschien houd je als ADD’er of ADHD’er niet van lezen, net als ik ;). “The Davinci Method” is nu typisch zo’n boek dat je in 3 dagen uitleest ;)

Bekijk hieronder zijn inspirerende video als introductie van zijn boek:

De officiële video van “The Wayseer Manifesto” van John Loporto

> Het super inspirerende boek “The Davinci Method” van John Loporto vind je hier

 

Uit het boek ‘The Davinci Method’

Lees hieronder het inspirerende stuk uit het boek, The Davinci Method, van John Loporto. Het gaat over een adelaar die per ongeluk onder de kippen werd opgevoed omdat het ei werd aangezien voor een kippenei.

Toen de adelaar uit zijn ei kwam voelde hij zich anders en vreemd en werd depressief en onzeker. De adelaar had last van ADHD symptomen maar vond uiteindelijk gelukkig zijn roeping en kreeg, symbolisch gezien, gelukkig niet het label ADD of ADHD.

Het verhaal is oorspronkelijk Engels maar heb ik hieronder naar het Nederlands voor je vertaald.

De originele Engelse versie van “The Misplaced Eagle” vind je hier.

 

De misplaatste adelaar

… Op een dag vond een boer een adelaarsei maar zag het aan voor een kippenei. Hij plaatste het ei bij de andere eieren in de broedmachine in het kippenhok …

… Een paar weken later kwam het ei uit. De baby adelaar werd opgevoed als een kip met de andere kuikens. Samen met de andere kippen leerde hij pikken en grazen. Hij werd streng gewaarschuwd te vliegen, omdat kippen niet echt kunnen vliegen, ze fladderen en vallen, zo werd hem verteld …

vlieg met de adelaar of pik met de kippen… De arend bleek een ellendige kip. Hij wilde niet goed pikken. Hij haatte het omdat hij altijd het gevoel had onhandig te zijn en viel steeds om. Hij had voortdurend honger en was prikkelbaar, omdat het kippenvoer hem gewoon niet tevreden kon stellen. De andere kippen vonden hem storend en vreemd …

… Na jaren van worstelen om een normale kip te zijn, was het gevoel van eigenwaarde van deze kip vrij laag geworden. Hij haatte zichzelf. “Waarom ben ik zo groot, onhandig en anders? ‘Hij vroeg zichzelf steeds af:” Waarom kan ik hier niet gelukkig zijn net als alle andere kippen? “…

… “Is dit alles wat er is in het leven?” Vroeg hij zich pijnlijk af: “Waar is de sensatie? Waar is de flow? “…

… Hij begon meer en meer verstorende dingen te doen, alles om maar een beetje opwinding te krijgen. Hij verlangde in zijn hart naar dat gevoel van vliegen en zweven – alleen hij wist niet eens wat dat was – dus probeerde hij dat te compenseren door het maken van zijn eigen spanning rond het kippenhok, d.m.v. drama en verstoringen. Andere kippen noemden hem zelfzuchtig, wanordelijke en een onruststoker. De arme adelaar nam het allemaal ter harte, geloofde hen en werd depressief …

zwevende adelaarOp een dag, hoog in de lucht zag hij een andere adelaar. Het benam hem direct de adem. Voor een moment voelde hij een golf van herkenning. Hij voelde iets in hem gebeuren. Hij voelde zich meer levend dan hij ooit eerder had gevoeld.

… In zijn opwinding vertelde hij zijn familie van kippen wat hij had gezien en hoe hij ook wilde vliegen. Ze lachten hem uit. “Ben je gek?” “Je droomt” “Echte kippen vliegen niet!” “Je zal dat nooit kunnen!” “Je kunt niet eens kakelen en grazen!” En nu denk je wel dat je op een dag zult kunnen vliegen?” Wanneer word je nou eens volwassen en sluit je je bij ons aan om te grazen in het kippenhok. Waarom kun je niet meer zoals je collega’s zijn? Wat is er mis met jou? “…

… De jonge arend werd beschaamd en ontmoedigd. Hij voelde zich hopeloos en alleen en zo viel hij die nacht in slaap…

… Dagen later zag hij tot zijn vreugde de vogel opnieuw en deze keer schreeuwde hij het geluid van een adelaar. Op het moment dat de jonge arend, die tussen de kippen was opgegroeid, deze roep hoorde, gebeurde er iets onverwachts. Zijn lichaam slingerde oncontroleerbaar – zijn hele lichaam reageerde automatisch op de majestueuze kreet van de adelaar met een krachtige kreet van zichzelf. Hij was verbaasd. “Wat is er gebeurd? … Kwam dat prachtige geluid van mij? Kippen maken dat geluid niet! Alleen adelaars doen … Wacht … Alleen arenden doen dat! “…

vliegende adelaar… De jonge adelaar, eindelijk bewust van wat hij werkelijk was, strekte voor de eerste keer zijn vleugels en vloog weg. Voor hij het wist zweefde hij door de lucht. Hij was niet langer meer gevangen in het kippenhok, omdat hij niet meer gevangen was door het idee dat hij een kip zou zijn. Niets kon hem meer stoppen …

… Een kippenhok gaat alleen samen met kippen, het kan een adelaar niet tegenhouden weg te vliegen – vooral wanneer ze hun roeping horen …

 

Bovenstaand stuk is afkomstig uit het inspirerende boek “The Davinci Method“, geschreven door John Garrot Loporto. Een echte “eye opener” voor iedereen met ADD en ADHD! Hier kun je het boek bekijken en ervaringen lezen van mensen die het boek al hebben gelezen.

 

The misplaced Eagle (Engels)

Inspirerend verhaaltje ‘The misplaced Eagle’ uit John Loporto’s boek ‘The Davinci Method’

De Nederlandse vertaling is hier te vinden.

The misplaced eagle

…Once upon a time, an eagle’s egg was found by a farmer and mistaken for a chicken egg. The egg was placed with the other eggs in the incubator at the hen house…

…Some weeks later that egg hatched. The baby eagle was raised as a chicken with the other chicks. Along with his chicken peers, he was taught to peck and scratch. He was made to scurry along the ground like the other chickens. He was sternly warned against flying, because chickens don’t really fly, they flutter and fall…

…This eagle made a miserable chicken. He didn’t peck well. He hated scurrying because he was always feeling clumsy and falling. He was constantly hungry and irritable, because the chicken feed just couldn’t seem to satisfy him. The other chickens found him disruptive and odd…

…After years of struggling to be a normal chicken, this poor eagle’s self esteem was pretty low. He hated himself. “Why am I so big, awkward and different?” he often wondered, “Why can’t I be happy like all the other chickens here?”…

…“Is this all there is to life?” he agonized, “Where’s the thrill? Where’s the flow?”…

…He began to do more and more disruptive things just to get a little hit of excitement. He was starved for action and adventure – he desperately craved in his heart that feeling of soaring – only he didn’t even know what that was – so he tried to compensate by making his own thrills around the chicken coop, causing drama and disturbances. Other chickens called him selfish, disordered and a troublemaker. The poor eagle took it all to heart, believed them and became depressed…

…One day, high overhead the young eagle saw another eagle soaring in the sky. It took his breath away. For a moment he felt a surge of recognition. He felt something inside him stir. He felt more alive than he had ever felt before…

…In his excitement he told his family of chickens what he saw and how he wanted to fly like that too. They scoffed at him. “Are you nuts?!” “You’re dreaming.” “Get real. Chickens don’t fly.” “You are being totally impractical.” “You can’t even cluck and scratch – and now you think you can fly someday!?” the chickens chided. “When will you grow up and join the pecking order of this chicken coop. Why can’t you be more like your peers? What’s wrong with you?!”…

…The young eagle was shamed and disheartened. He felt hopeless and alone as he fell to sleep at night…

…Days later, to his delight, he spotted the soaring bird and this time it let out the cry of an eagle. The moment the young eagle raised by chickens heard this cry something unexpected happened. His body lurched uncontrollably – his entire being responded automatically to that eagle’s majestic cry with a powerful eagle cry of his own. He was astonished. “What just happened?!… Did that glorious sound come from me? Chickens don’t make that sound! Only eagles do… Wait… Only eagles do!”…

…The young eagle, finally aware of what he truly was, for the first time stretched out his wings and flew. Before he knew it he was soaring. He was no longer imprisoned by the chicken coop, because he was no longer imprisoned by the idea that he had to be a chicken. Nothing could contain him anymore…

…A chicken coop can only coop up chickens; it cannot stop an eagle from soaring – especially once they hear their call…

Meer over het super inspirerende boek van John Loporto, waaruit bovenstaand verhaal afkomstig is, lees je via onderstaande link:

> John Loporto’s ‘The Davinci Method’ – Eye opener voor mensen met ADD en ADHD!

Het boek is hier direct te koop.