Disclaimer

De informatie op de website addkenmerken.net wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De auteur behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De op deze website getoonde informatie wordt met constante zorg en aandacht geschreven. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Hoewel de beheerder alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is hij  niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van addkenmerken.net welke geen eigendom zijn van addkenmerken.net, maar zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien op deze links geklikt wordt, verlaat men de website van addkenmerken.net. Hoewel addkenmerken.net uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door addkenmerken.net worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op addkenmerken.net kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een arts en/of deskundige. De tips op addkenmerken.net zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten mee te verhelpen maar dienen ter informatie en ondersteuning. Raadpleeg hierbij een (medisch) deskundige. addkenmerken.net sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website, door de auteur ontwikkelde content.

Op de informatie op www.addkenmerken.net is copyright van toepassing. De informatie mag niet worden gekopieerd, gepubliceerd of verspreid op welke wijze dan ook. Wanneer u toestemming heeft gekregen voor het publiceren van content op www.addkenmerken.net dan dient u ten alle tijden een link naar de bron te plaatsen met als ankertekst een titel die goed aansluit bij de verkregen informatie op addkenmerken.net

Voor een volledige copyright beschrijving kijkt u hier.